1. TJENESTENS INDHOLD
Nærværende betingelser fastlægger de vilkår, der gælder for kundens brug af ”ADVERSUS Dialer” (tjenesten), som er nærmere beskrevet på www.adversus.dk. Nærværende betingelser og vilkår opdateres løbende og de til enhver tid gældende vil være tilgængelige på www.adversus.dk. Kunden opfordres til med jævne mellemrum at gøre sig bekendt hermed. Enhver afvigelse fra nærværende betingelser og vilkår kan kun ske skriftligt. Tjenesten er en ren ”as is” tjeneste, og ADVERSUS påtager sig intet ansvar for, hvorvidt tjenesten opfylder kundens behov.

2. BRUGSRETTENS ETABLERING OG OMFANG
Kundens brugsret vedrører ADVERSUS med 1 bruger, medmindre andet er skriftlig aftalt med ADVERSUS. Kunden modtager mail med brugernavn og password, hvilket sker på nærværende betingelser. Brugeren får adgang til systemet i en 7 dages gratis prøveperiode inklusiv 5 timers telefoni og gratis sms udsendelse, medmindre andet er aftalt. Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte efter prøveperioden, skal dette meddeles skriftligt til opsigelse@adversus.dk, senest 2 hverdage inden prøveperiodens udløb.

3. PERFORMANCE OG TILGÆNGELIGHED
ADVERSUS giver ingen garanti for tilgængelighed, men ADVERSUS bestræber sig på, at yde kunden den bedst mulige service. Tjenesten hostes hos tredjemand, , jf. også punkt 11. Da ADVERSUS ikke leverer hosting, påtager ADVERSUS sig ikke yderligere ansvar for hosting og tilgængelighed, end den der ydes ADVERSUS fra 3. part. Kunden kan ved særskilt anmodning få udleveret disse fra Adversus. ADVERSUS foretager løbende backup af data, men påtager sig ingen garanti herfor. I forbindelse med ADVERSUS’ vedligeholdelse af systemet og ændring af funktionalitet, kan der indtræde performance problemer eller performance nedsættelse. ADVERSUS forsøger at imødegå sådanne problemer bedst muligt. Hvis kunden oplever uregelmæssigheder eller uhensigtsmæssigheder i tjenesten, bedes dette indberettet på kontakt@adversus.dk.

4. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLAFHJÆLPNING
ADVERSUS arbejder løbende på at gøre tjenesten bedre. Dette kan ske både ved fejlretning og ved at der tilføjes, ændres eller fjernes funktionalitet. Der vil blive orienteret om sådanne forhold på vores hjemmeside, www.adversus.dk. Kunden vil automatisk blive ført over på den nye version af tjenesten, og den tidligere version kan herefter ikke længere anvendes.
Såfremt der bliver behov for akut fejlafhjælpning, kan det betyde, at hele eller dele af tjenesten midlertidigt må tages ud af drift. I forbindelse med fejlafhjælpning hos kunden, forbeholder Adversus sig ret til, at anvende kundens log-in og skaffe sig adgang kundens konto.
ADVERSUS vil i videst muligt omfang forsøge at afhjælpe ulemperne for kunden og orientere kunden via ADVERSUS’ hjemmeside om nedbrud, fejl, afhjælpning og status. ADVERSUS vil i videst muligt omfang teste produktet inden der frigives ny funktionalitet, men kan ikke indestå for, at der ikke forekommer fejl. Forekommer der fejl kan disse indberettes til kontakt@adversus.dk, og ADVERSUS vil forsøge at håndtere disse på bedst mulig vis. Kunden opfordres til, inden fejl indrapporteres, at have orienteret sig på www.adversus.dk/driftstatus.
Der ydes telefonisk support alle hverdage i tidsrummet 08:00 – 16:00. I tidsrummet 16:00 – 08:00 samt weekend og helligdage kan der foretages opkald til vagttelefonen i tilfælde af driftsforstyrrelser og/eller nedbrud på tjenesten. Opkald af anden karakter giver ADVERSUS ret til at opkræve et betalingsgebyr på 1000 kr. ADVERSUS påtager sig ikke noget ansvar af nogen art, heller ikke for tab eller ulempe, som kunden måtte lide som følge af fejl, nedbrud eller uhensigtsmæssigheder i tjenestens funktionalitet eller indhold, se i øvrigt punkt 10.

5. BACKUP
ADVERSUS tager regelmæssigt backup, jf nærmere punkt 3, men ADVERSUS garanterer ikke backup af tjenesten og de af kunden lagrede data. Der tages ikke backup af materiale der ikke er lagret hos ADVERSUS.
 Da kunden kan have ændret sine data i perioden fra sidste backup, skal kunden selv sørge for fornøden back up, så data altid kan genskabes. ADVERSUS fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar for såvel kundens direkte som indirekte tab som følge af kundens tab af data, se i øvrigt punkt 10

ADVERSUS opbevarer optagede samtaler i op til tre måneder fra filens oprettelsesdato, hvorefter de slettes uden ansvar.

6. DATAS LOVLIGHED HERUNDER PERSONDATA
ADVERSUS tilbyder alene en tjeneste i form af standardfunktionalitet som kunden er bekendt med og har intet ansvar for de data, som kunden vælger at henvise til eller gøre tilgængelige via tjenesten. ADVERSUS har som databehandler således intet ansvar for de pågældende datas indhold eller lovlighed, og det er alene kundens ansvar som dataansvarlig at indsamling, lagring, præsentation og det videre brug sker lovligt i enhver henseende og ikke krænker tredjemand. Den dataansvarlige garanterer overfor Adversus at den overholder gældende persondatalov og såfremt kunden (den dataansvarlige) håndterer eller opbevarer personfølsomme oplysninger er kunden forpligtet til udtrykkeligt at informere Adversus (databehandleren) om dette, således en eventuel påkrævet registrering hos Datatilsynet kan sikres. Såfremt ADVERSUS selv eller via tredjemand erfarer, at kundens data formentlig ikke er lovlige eller kan krænke tredjemand, er ADVERSUS berettiget til omgående og uden nogen form for ansvar at slette kundens licens. Forinden vil ADVERSUS dog gøre kunden bekendt med forholdet, således at kunden har mulighed for selv at bringe dette i orden.
Ved oprettelse accepterer kunden, at ADVERSUS’ databehandleraftale.

7. PRISER, FAKTURERING OG BETALING
De til enhver tid gældende priser findes på www.adversus.dk/priser medmindre andet er anført i den indgåede aftale (“Indeværende aftale”). Kunden faktureres månedsvis forud for ret til brug af tjenesten. Betaling skal være modtaget hos ADVERSUS senest 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr samt morarenter fra forfaldstidspunktet med 2 % per påbegyndt måned. I tilfælde af misligholdelse eller manglende betaling fra kundens side har Adversus ret til omgående at slutfakturere den restlige forpligtelse ifølge aftalen inklusive aftalte licensbetalinger for fremtidige perioder, dette uanset om adgang til brugen af Adversus dialer er suspenderet som følge af kundens misligholdelse herunder manglende betaling trods påkrav. I det tilfælde at kunden efterfølgende betaler de forfaldne beløb incl. eventuelle rykkergebyrer, kan adgangen til Adversus dialer efter omstændighederne blive genåbnet.

Antallet af licenser beregnes ud fra det maksimale antal samtidige online brugere i den forgangne måned. Antallet af licenser udgør som minimum det angivne antal i “indeværende aftale”.
Variable telefonipriser afregnes per påbegyndt minut.
“Fri telefoni” gælder opkald til danske numre.

7.1 PRISINDEX
ADVERSUS forbeholder sig retten til at justere alle priser hvert år den 31. december i forhold til nettoprisindekset, som opgøres af Danmarks Statistik (https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/nettoprisindeks).

8. ØVRIGE BETINGELSER FOR BRUG AF TJENESTEN
Kunden indestår overfor ADVERSUS for, at kundens anvendelse af tjenesten sker med lovligt formål for øje og med overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning. Kunden skal holde ADVERSUS skadesløs for ethvert krav som ADVERSUS måtte blive mødt med som følge af kundens uretmæssige anvendelse af tjenesten. Konstaterer ADVERSUS at kunden er årsag til, at systemet anvendes eller forsøges anvendt til ulovlige eller retsstridige formål eller systemets sikkerhed kompromitteres, er ADVERSUS berettiget til uden varsel at afbryde kundens brug af tjenesten og slette kundens data uden varsel. ADVERSUS vil så vidt muligt give kunden et varsel og mulighed for selv at bringe forholdet i orden, inden ADVERSUS selv fjerner materiale eller afbryder tjenesten.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING
ADVERSUS har intet ansvar for brugbarheden eller kvaliteten af tjenesten herunder dennes performance, funktion, og tilgængelighed af tjenesten og de via tjenesten lagrede data, se hertil også punkt 3 og 4. ADVERSUS fraskriver sig ethvert ansvar for tab som kunden måtte lide, det være sig, men ikke begrænset til, direkte som indirekte tab, herunder driftstab, tab af goodwill, tab eller beskadigelse af data, anden type forretningsmæssigt tab herunder tabt avance, tab af form til betaling til medarbejdere eller freelancere, der ikke kan arbejde i perioden. ADVERSUS’ samlede erstatningsansvar, uanset graden af uagtsomhed, kan under ingen omstændigheder overskride et beløb, der svarer til det af kunden, inden for den seneste måned, betalte vederlag til ADVERSUS regnet fra kravets stiftelse. I tilfælde af force majeure gælder dansk rets almindelige regler, og strømnedbrud, svigt i kommunikationsledninger, virus og hacking betragtes som force majeure.

10. OVERDRAGELSE
Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser til tredjemand. ADVERSUS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser efter nærværende aftale til tredjemand samt anvende underleverandører såvel inden for som uden for Danmark. Der anvendes underleverandør til hosting, se punkt 3. ADVERSUS kan uden varsel ændre underleverandører herunder til hosting. Ændres hosting leverandør vil dette blive annonceret pr. mail.

11. VARIGHED OG OPHØR
Abonnementsaftalen indgås med en abonnementsperiode på minimum 1 måned og minimum 1 licens. Aftalen fornyes automatisk ved udløb af abonnementsperioden, medmindre aftalen opsiges inden abonnementsperiodens udløb.
Medmindre andet er særskilt aftalt kan aftalen opsiges af begge parter med én måneds varsel til udløbet af en måned.

Aftalen opsiges ved skriftlig henvendelse til opsigelse@adversus.dk.
I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse kan ADVERSUS ophæve aftalen og omgående afbryde kundens adgang til tjenesten samt slette kundens lagrede data. Kunden har i så fald intet krav på hverken udlevering af data eller tilbagebetaling af forudbetalt vederlag, og kunden kan ikke gøre øvrige krav gældende mod ADVERSUS. I tilfælde af at ADVERSUS væsentligt måtte misligholde sine forpligtelser, og dette ikke måtte være afhjulpet eller gjort uvæsentligt inden 14 dage efter modtagelse af skriftligt og begrundet påkrav fra kunden, er kunden berettiget til at ophæve aftalen for fremtiden. I så fald er kunden berettiget til tilbagebetaling af det, fra ophævelsestidspunktet at regne, forudbetalte vederlag.

Herudover har kunden intet krav mod ADVERSUS.
 Den dag brugsretten, udløber uanset årsag, vil adgangen til at bruge tjenesten blive afbrudt af ADVERSUS og lagrede data slettet. ADVERSUS har intet ansvar for, at data kan genskabes hos kunden. Kunden har selv ansvar for at udtrække de indlagte data, og ADVERSUS påtager sig intet ansvar herfor. Såfremt ADVERSUS påtager sig at bistå kunden, er dette med ret til at fakturere arbejdet efter medgået tid og dækning af ADVERSUS’ øvrige omkostninger.

12. LOVVALG OG TVISTER
Forholdet mellem parterne er undergivet dansk ret, og nærværende betingelser suppleres med dansk rets almindelige regler. Hvis der måtte opstå tvivl om forståelse af indholdet, skal dette ligeledes fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
Tvister mellem parterne der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved de almindelige domstole ved retten i Aarhus, medmindre andet er aftalt.